Unfortunately, an error occured.

 

Bioróżnorodność to...Co to jest bioróżnorodność?Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie życia na Ziemi, całkowita zmienność życia na wszystkich poziomach jego organizacji.

Jak ją zmierzyć?
W najprostszy sposób można ją zmierzyć, podając po prostu liczbę gatunków dla danego obszaru.
Inne wskaźniki uwzględniają np. stopień zagrożenia gatunków.
Obecnie nie znamy pełnej różnorodności biologicznej Ziemi. Do tej pory opisano zaledwie 1,6-1,7 mln gatunków, tymczasem ich liczba szacowana jest na 5-100 mln. Szczególnie mało wiemy na temat różnorodności bakterii, glonów czy grzybów, ale także wielu grup bezkręgowców, jak roztocza czy chrząszcze.

Różnorodność biologiczną można rozpatrywać na trzech poziomach:
  • poziom wewnątrzgatunkowy (genetyczny, populacyjny) np. różnorodność osobników pająka tygrzyka paskowanego w danej populacji, zróżnicowanie między populacjami w obrębie jednego gatunku storczyka, różnorodność odmian jabłoni w regionie,
  • poziom gatunkowy – to zróżnicowanie gatunków żyjących na Ziemi: różnorodność gatunków chrząszczy, roztoczy, podstawczaków, storczykowatych, psowatych...
  • poziom ekosystemalny – to zróżnicowanie na poziomie całych ekosystemów, np. zróżnicowanie lasów łęgowych, łąk wilgotnych, jezior, muraw wysokogórskich, ekosystemów pustynnych czy jaskiniowych...

Konwencja o różnorodności biologicznej przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 (PL)
http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/articlesFill.do?documentId=406
Państwa, które podpisały konwencję
http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/category.do?categoryId=1113
Strona Konwencji (ang.)
http://www.cbd.int/
System wymiany informacji o bioróżnorodności (ang.)
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/
Globalna Inicjatywa Taksonomiczna
http://www.gti-polska.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Bioróżnorodność na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/biodiversity/index_pl.htm

Dlaczego to jest takie ważne?Bo wszystko jest połączone.
Żaden organizm na Ziemi nie istnieje oddzielnie, każdy funkcjonuje w skomplikowanej sieci powiązań. Tak naprawdę znamy tylko niektóre z nich i wciąż odkrywamy nowe. Kiedy wymiera jeden gatunek, pociąga za sobą następne – takie, które się nim żywiły, które zapylał, których nasiona roznosił itp. Tylko ochrona pełnego zróżnicowania życia może być skuteczna. Częścią tej skomplikowanej sieci powiązań są również ludzie – niszcząc inne gatunki, niszczymy sami siebie.

Bo to się wszystkim opłaca.
Wyliczono, że całkowita wartość tzw. "usług ekosystemowych", świadczonych człowiekowi przez biosferę, takich jak produkcja paliw, drewna, regulowanie klimatu, magazynowanie i  oczyszczanie wód, wytwarzanie gleb, zapylanie roślin i wiele innych, wynosi co najmniej 33 biliony dolarów. Nie potrafimy przewidzieć przyszłej wartości jakiegokolwiek gatunku i jego użyteczności dla człowieka. Jedną z dziedzin, która może czerpać ogromne korzyści z bioróżnorodności, jest medycyna i farmakologia. Wiele leczniczych gatunków wymiera, zanim ich właściwości zostaną odkryte.

Bo bioróżnorodność jest częścią nas.
Każdy gatunek to część naszego świata. Bohaterowie bajek z dzieciństwa – wilki, niedźwiedzie i inne – są dziś poważnie zagrożeni, wymierają. Krajobrazy oglądane jeszcze przez naszych dziadków - mokre łąki i torfowiska, kwitnące łanami storczyków i pełników, pola kolorowe od chabrów i kąkoli – niedługo znikną niemal zupełnie. Wiele gatunków znamy już tylko z obrazów, rycin, opisów, z powieści, wierszy czy pieśni. Tworzyły naszą kulturę - nasze człowieczeństwo.

 
To jest archiwalna (2011)
strona projektu edukacyjnego
"Nie znikaj"
poświęconego bioróżnorodności.

Jego głównym celem było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org

1,5% podatku na zieloną edukację

Sponsorzy programu:


nfosigw
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


Patronat honorowy:

Patronat medialny:
stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org