Dlaczego znika?  Dlaczego gatunki wymierają?  Istnieją gatunki wyjątkowo silnie narażone na bezpośrednie tępienie i eksploatację lub po prostu bardziej wrażliwe na zmiany w środowisku. Są to gatunki o następujących cechach:
  1. atrakcyjne jako źródło pokarmu dla człowieka, a także skór, tłuszczu, drewna itp.;
  2. atrakcyjne handlowo (gatunki egzotyczne);
  3. konkurencyjne wobec gospodarki człowieka (wszelkie "szkodniki" i "chwasty");
  4. o niewielkiej tolerancji na zmiany warunków środowiska;
  5. występujące w specyficznych środowiskach lub/i w miejscach izolowanych przestrzennie;
  6. posiadające utrudnione możliwości migracji z zagrożonych miejsc;
  7. pozbawione mechanizmów obronnych wobec gatunków obcych, szczególnie drapieżników i pasożytów;
  8. posiadające wspólną niszę ekologiczna (typ pożywienia, sposób życia, schronienia itp.) z innym, prężnym gatunkiem wprowadzanym przez człowieka;
  9. o wąskich wymaganiach pokarmowych (np. odżywiające się tylko jednym gatunkiem rośliny) i pozbawione elastyczności w przestawianiu się na inne źródła pokarmu;
  10. migrujące sezonowo po zagrożonych szlakach, do zagrożonych siedlisk.

  (Na podstawie: Anna Kalinowska: Ekologia – wybór przyszłości. Editions Spotkania, 1993, zmodyfikowane)

  Czerwone księgi, czerwone listy...  Czerwone księgi i czerwone listy – to listy gatunków zagrożonych wyginięciem, zwykle pogrupowanych w kategorie określające stopień zagrożenia danego gatunku. Najczęściej stosowane oznaczenia to:

  EX (extinct) – wymarłe
  EW (extinct in the wild) – wymarłe na wolności
  CR (critically endangered) – krytycznie zagrożone
  EN (endangered) – zagrożone
  VU (vulnerable) – narażone
  NT (near threatened) – bliskie zagrożenia
  LC (least concern) – najmniejszej troski
  DD (data deficient) – o nieokreślonym stopniu zagrożenia
  NE (not evaluated) – nieoszacowane

  W międzynarodowej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych publikowanej od 1963 roku przez IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, ang. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) znajduje się spis prawie 45 tysięcy gatunków zwierząt, roślin i grzybów, z których 17 tysięcy to gatunki zagrożone wyginięciem.

  Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych – ostatnie wydanie, z 2008 roku (ang.)
  http://www.iucnredlist.org/

  Istnieją też czerwone księgi oraz czerwone listy opracowane dla poszczególnych krajów, a nawet regionów.

  Największe zagrożenia bioróżnorodności  Ubytki i rozdrobnienie siedlisk

  Obszar zajęty przez człowieka, zmieniony i przystosowany do jego potrzeb rozszerza się wraz ze wzrostem populacji ludzkiej, a także ze wzrostem naszych potrzeb. Naturalne lasy – najważniejsza ostoja bioróżnorodności w Europie - szumiące kiedyś na ogromnych przestrzeniach, obecnie skurczyły się do maleńkich powierzchni, ustępując miejsca rolnictwu i lasom gospodarczym. Dla naszych potrzeb osuszamy torfowiska, zamieniając je na łąki i pola. Rozrastają się miasta, tereny przemysłowe, a także stanowiące poważną barierę drogi. Dla ginących gatunków (i całych ekosystemów) znaczenie ma zarówno bezpośrednie zmniejszanie się przestrzeni życiowej, jak i jej rozdrobnienie – np. populacje giną, jeśli nie mają możliwości wymiany genów.

  Gatunki obce

  Odkąd człowiek zaczął podróżować, wędrowały z nim towarzyszące mu gatunki. Jedne z nich przenoszono celowo (np. psy, koty, rośliny uprawne), inne zupełnie przypadkiem (np. wraz z ziemią wyrzucaną jako balast ze statków). Wiele z nich nie potrafi przystosować się do nowych warunków, nie opuszcza siedzib ludzkich i szybko ginie bez opieki, niektóre jednak potrafią się doskonale przystosować. Często wypierają one gatunki rodzime. Szczególnie groźne jest wprowadzanie gatunków obcych na wyspy. Istnieją miejsca, gdzie nigdy nie docierały drapieżniki lądowe, a więc miejscowe gatunki nie musiały wykształcać mechanizmów obrony przed nimi. Znamy przypadki, kiedy jeden kot lub pies doprowadził do całkowitego wymarcia gatunku.

  Lista gatunków inwazyjnych w Polsce
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny
  Gatunki obce w Polsce na stronie Instytutu Ochrony Przyrody PAN
  http://www.iop.krakow.pl/ias/
  Centralny Rejestr Gatunków Obcych w Polsce
  http://biodiv.mos.gov.pl/go_v1-1/app/index.jsp
  Baza danych o gatunkach inwazyjnych Centralnej i Północnej Europy
  http://www.nobanis.org/Search.asp
  O gatunkach obcych na stronie GDOŚ
  http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1905/Gatunki_obce

  Nadmierna eksploatacja

  Najbardziej zagrożone przez bezpośrednie działania człowieka były zawsze gatunki duże, powolne i nadające się do wykorzystania w celach kulinarnych. Najlepszym przykładem może być całkowicie wytępiony tur, przodek domowego bydła (ostatni osobnik został zabity w 1627 roku w Polsce) czy dront dodo, nielotny ptak z Wyspy Świętego Maurycego, nazywany przez marynarzy „chodzącym garnkiem mięsa” i zjedzony w ciągu 150 lat od odkrycia. Ale na czerwonych listach znajdują się też gatunki o pięknych, kolorowych kwiatach, gatunki lecznicze itp. Nadmierna eksploatacja dotyczy też całych ekosystemów, np. torfowisk (wydobycie torfu), lasów liściastych (pozyskanie cennego drewna), łąk (zbyt częste koszenie, zbyt silne nawożenie) i wielu innych.

  Dront dodo
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dront_dodo
  Tur
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tur

  Skażenia

  Zanieczyszczenie środowiska to jedna z ważniejszych przyczyn wymierania gatunków i całych ekosystemów na całym świecie. Źródłem zanieczyszczeń jest transport (głównie samochodowy), przemysł, rolnictwo, ale także miliony gospodarstw domowych, codziennie spuszczających do wód i gleb setki litrów coraz bardziej toksycznych ścieków. Ogromne zniszczenia spowodowane są przez eksploatację złóż ropy naftowej oraz katastrofy tankowców.

  Zanieczyszczenia i ochrona gleb w Polsce
  http://www.zanieczyszczeniegleby.wiedza.radom.pl/
  Wszystko o wodzie
  http://www.woda.ovh.org/index.htm
  Ekoproblemy
  http://ekoproblemy.webpark.pl/

  Zaśmiecanie

  Wydawałoby się, że śmieci wywiezione do lasu czy wrzucone do jeziora to tylko kwestia estetyki – to po prostu brzydko wygląda. Nic bardziej błędnego. Zwykły kawałek sznurka pozostawiony na łące to śmiertelna pułapka dla ptaków – owinięty wokół nogi czy skrzydła, skazuje zwierzęta na śmierć w męczarniach. W żołądkach martwych ptaków na brzegach oceanów znajdowano całe kilogramy rozdrobnionego przez fale plastiku. Wiele zwierząt „nabiera się” na pozostawione przez nas kolorowe czy błyszczące śmieci, biorąc je za pokarm, materiał na gniazdo, a nawet... inne osobniki własnego gatunku.

  Międzynarodowa Kampania Clean Up The World
  http://www.cleanuptheworld.org/en/
  Sprzątanie świata na stronach fundacji Nasza Ziemia
  http://www.naszaziemia.pl/v3/index.php

  Zmiany klimatu

  Nie ma obecnie wątpliwości, że klimat Ziemi zmienia się – dyskusyjna jest jedynie skala i geneza tych zmian. Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na bioróżnorodność całych kontynentów. Zmieniają się zasięgi geograficzne gatunków i ekosystemów – przybywają do nas gatunki południowe, ciepłolubne, zanikają zaś lub przenoszą się na północ gatunki o  charakterze borealnym (czyli gatunki, których naturalnym siedliskiem są północne rejony Europy, Azji i Ameryki Płn.). Szczególnie szybkie i wyraźne zmiany zachodzą w górach, gdzie gatunki zmieniają swoje zasięgi w poszczególnych piętrach roślinności. Podnoszenie się poziomu oceanów może mieć katastrofalny wpływ na jedne z najbogatszych i  najbardziej różnorodnych ekosystemów na Ziemi, jakimi są rafy koralowe – na pewnej głębokości życie na rafach zamiera, bo dociera do nich za mało światła.

  Intergovernemental Panel of Climate Change
  http://www.ipcc.ch/
  Zbiór naukowych źródeł na temat zmian klimatu
  http://www.istl.org/01-fall/internet.html
  Ziemia na rozdrożu
  http://ziemianarozdrozu.pl/
  Prezentacja na temat globalnego ocieplenia na National Geographics
  http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-overview.html

  Intensywne rolnictwo

  Intensywne rolnictwo jest obecnie źródłem największych i najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń, bezpośrednio oddziałujących nie tylko na gatunki związane z polami uprawnymi, ale także całe ekosystemy wód, torfowisk, lasów, łąk, muraw itp. Powszechnym problemem jest eutrofizacja, czyli nadmierne użyźnienie wód i gleb, spowodowane spływem ogromnych ilości nawozów z pól. W takich warunkach mogą przeżyć wyłącznie organizmy azotolubne, natomiast gatunki preferujące warunki ubogie w składniki pokarmowe są dziś obecnie często na skraju wyginięcia. Oprócz nawozów, na pola wylewane są pestydycy, w tym herbicydy (niszczące chwasty) oraz insektycydy (trujące dla owadów, ale również innych zwierząt). Przemysłowe rolnictwo to nie tylko nadmierna, zabójcza dla bioróżnorodności chemizacja, to również ujednolicenie przestrzeni, tworzenie ogromnych monokultur, gdzie na setkach hektarów znaleźć można tylko jeden gatunek – np. kukurydzę.

  Jednym z aktualnych problemów są też organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO). Są to rośliny (lub zwierzęta), których kod genetyczny został sztucznie zmieniony, zwykle przez wprowadzenie dodatkowych genów, dających roślinie np. odporność na herbicydy (dzięki temu można ich więcej stosować bez szkody dla gatunków uprawnych). Oprócz licznych zastrzeżeń zdrowotnych i społecznych, GMO stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności, zarówno na poziomie genetycznym, jak i gatunkowym i ekosystemalnym.

  O GMO na stronach Ministerstwa Środowiska
  http://gmo.ekoportal.pl/
  Kampania "Stop GMO w Polsce"
  http://www.icppc.pl/antygmo/
  Polscy naukowcy o GMO – za i przeciw
  http://www.izba-ochrona.pl/
  Duży zbiór linków na temat GMO i nie tylko
  http://www.icppc.pl/antygmo/linki/

  Nadmierna eksploatacja lasów

  Lasy deszczowe w strefie równikowej, podobnie jak rafy koralowe, to największa ostoja bioróżnorodności na Ziemi. Wciąż nie wiemy, ile gatunków się w nich kryje, z pewnością większości z nich jeszcze nie poznaliśmy i być może nigdy nie poznamy. Tymczasem do dnia dzisiejszego wycięto ponad połowę lasów deszczowych świata! Lasy wycina się dla drewna, ale również dla uzyskania nowej ziemi pod rolnictwo. Lasy są również bogactwem naszego kontynentu. Naturalny las liściasty to również najbogatsza w gatunki formacja strefy umiarkowanej. Takich lasów jednak zostało już skrajnie niewiele. Intensywna gospodarka leśna, nastawiona na zysk i sprzedaż drewna, prowadzi do powstawania ubogich gatunkowo monokultur, nie mających wiele wspólnego z prawdziwym lasem. W gospodarce leśnej wdrażane są powoli zasady ochrony przyrody, jednak wciąż trudno jest ocalić nawet ostatnie skrawki naturalnych lasów, jak np. Puszcza Białowieska.

  Wilgotne lasy równikowe
  http://lasrownikowy.webpark.pl/
  Film "Nie wolno wycinać starych drzew"
  http://video.google.com/videoplay?docid=1207340410114744614#
  Rola martwego drewna w lesie
  http://www.wigry.win.pl/lesne/rola.htm

   
  To jest archiwalna (2011)
  strona projektu edukacyjnego
  "Nie znikaj"
  poświęconego bioróżnorodności.

  Jego głównym celem było zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

  logo źródła

  Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
  e-mail: office@zrodla.org
  www.zrodla.org

  1,5% podatku na zieloną edukację

  Sponsorzy programu:


  nfosigw
  Projekt dofinansowany ze środków
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej


  Patronat honorowy:

  Patronat medialny:
  stat4u PITy 2012 | projekt i wykonanie: Kooperatywa.org